Chương trình học

LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2018 - 2019

HOẠT ĐỘNG
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
THỂ DỤC TẮM NẮNG
Micky
Pooh
Kitty                    
 Micky
Donal
Pooh
Micky                    
Kitty
Donal                         Pooh
VUI CHƠI NGOÀI TRỜI
Micky, Pooh                       (8h30-9h)
Kitty, Donal
(8h30-9h)                     
Micky, Kitty                       (8h30-9h)
Kitty, Donal
(8h30-9h)                     
Micky, Pooh                    (8h30-9h)
CÂY / CÁT – NƯỚC
Kitty (8h30-9h)
Micky (8h30-9h) 
Kitty (8h30-9h)
Micky (8h30-9h) 
Pooh (9h-9h30)
THƯ VIỆN
Micky
 (15h30-16h) 
Donal (15h-15h30)
Kitty (9h30 – 10h)
Pooh
(10h-10h30h)
Kitty (9h-9h30)
BƠI LỘI
Micky-Pooh
9h-9h30
Donal (8h30 – 9h)
Micky-Pooh
8h30 - 9h
Donal (9h-9h30)
 
Kitty (9h-9h30)
Kitty (8h30 – 9h)
NHỊP ĐIỆU
AEROBIC
 
Donal, Kitty
(9h30 – 10h)
Pooh (9h –9h30)
 
Donal, Kitty
(9h30 – 10h)
Pooh (9h –9h30)
 
TIẾNG ANH
Pooh (14h – 14h45)
Kitty (14h45 – 15h30)
Donal (15h30 – 16h)
ĐÀN ORGAN
 
Pooh (9h30-10h)
Kitty (9h – 9h30) Donal (8h30-9h)
 
Pooh (9h30-10h)
Kitty (9h – 9h30) Donal (8h30-9h)
 
 
VÕ THUẬT
 
 
 
Kitty – Pooh
(9h–9h30)
Kitty – Pooh
 (8h30–9h)
GYM
Donal(10h-10h30)
Pooh (10h- 10h30)
Kitty (10h-10h30)
Donal (10h-10h30)
Kitty
(10h-10h30)
LÀM QUEN CHỮ VIẾT
Pooh (15h30 – 16h)
 
Pooh (15h30 – 16h)
 
Pooh
 (15h30 – 16h)