Chương trình học

LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2018 - 2019

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

THỂ DỤC TẮM NẮNG

 

 

 

 

 

Micky

Pooh

      Kitty                  Micky

Donal

Pooh

Micky                   

Kitty

Donal                         Pooh

 

VUI CHƠI NGOÀI TRỜI

Micky, Kitty                       (8h30-9h)

Donal (8h30-9h)                      Pooh (9h30-10h)

Micky (8h30-9h)                     Kitty (9h-10h)

Donal, Pooh             

(8h30-9h)

Micky, Pooh                    (8h30-9h)

 

CÂY / CÁT – NƯỚC

Kitty (9h-9h30)

Pooh (9h-10h)

Kitty (9h-10h)

Micky (8h30-9h) 

Pooh (9h-9h30)

 

THƯ VIỆN

Micky (15h30-16h) 

Donal (15h30-16h)

 

 

 

 

Pooh (15h30-16h)

Kitty (15h30-16h)

 

BƠI LỘI

Micky-Donal

9h30-10h00

Kitty (8h30 – 9h)

Micky-Donal

9h30-10h00

Kitty (8h30 – 9h)

 

 

 

 

 

Pooh (14h-14h30)

Pooh (14h-14h30)

 

NHỊP ĐIỆU

AEROBIC

 

 

Donal, Kitty (9h-9h30) 

Pooh (9h30 –10h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donal, Kitty (9h-9h30) 

 

Pooh (9h30 –10h) 

 

 

 

 
     

TIẾNG ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donal,Kitty (9h –9h30)

 

Donal,Kitty (9h –9h30)

 

Pooh (9h30-10h)

Pooh (9h30-10h)

 

ĐÀN ORGAN

 

 

 

 

 

Pooh (14h30-15h30)

 

 

 

 

 

Pooh (14h30-15h30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donal (15h – 15h30)

Kitty (15h30-16h30)

 

Donal (15h – 15h30)

Kitty (15h30-16h30)

 

 

 

 

 

 

 

VÕ THUẬT

 

 

 Kitty - Pooh (10h - 10h30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitty – Pooh

(8h30–9h)

 

LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Pooh (15h30 – 16h)

 

 

 

 

 

Pooh (15h30 – 16h)

 

 

 

 

 

Pooh (15h30 – 16h)