Chương trình học

LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HÈ NĂM HỌC 2016-2017

 LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HÈ NH 2016 - 2017

HOẠT ĐỘNG
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
THỂ DỤC TẮM NẮNG
 
Mickey
Pooh 1
Kitty
donal
Pooh 2
mickey
Pooh 1
Donal
Pooh 2
Kitty
 
HOẠT ĐỘNG CÔNG VIÊN
Donal
Kitty
Mickey
Pooh 2
Kitty
Pooh1
Mickey
Pooh 2
Donal
Pooh 1
VUI CHƠI
SÂN TRƯỜNG
Mickey (sân 1)
Pooh 1 (sân 3)
Donal (sân 1)
Kitty (sân 2)
Pooh2(sân 3)
Donal (sân 1)
Kitty (sân 2)
Pooh 2 (sân 3)
Kitty (sân 1)
Pooh 1(sân 3)
Mickey (sân 1)
Pooh 2 (sân 3)
CHƠI CÁT  
9h-9h30 Pooh 2
9h-9h30 Pooh1
9h-9h30 mickey
9h-9h30 Donal
9h-9h30 kitty
THƯ VIỆN
15h30-16h Mickey
15h30-16h Donal
15h30-16h Kitty
15h30-16h pooh1
15h30-16h pooh2
BƠI LỘI
 
9h-9h30 Donal
9h-9h30 Pooh2
9h-9h30 Kitty
 
 
9h30-10h Kitty
9h30-10h Donal
9h30-10h Pooh1
 
10h-10h30 Pooh1
 
10h-10h30 Pooh2
NHỊP ĐIỆU
AEROBIC
9h-9h30 (Donal, Kitty)
 
 
 
15h-15h30(pooh1,2)
9h30-10h (Pooh1,2)
15h30-16h (donal, kitty)
TIẾNG ANH
 
 
8h30-9h (Kitty)
8h30-9h (Donal, Mickey
8h30-9h (Donal, Mickey
9h-10h (English)
9h-10h (English)
9h-10h (English)
10h-10h30 (Pooh1,2)
10h-10h30 (Kitty)
10h-10h30 (Pooh1,2)
ĐÀN ORGAN
 
14h30-15h (Pooh2)
 
14h30-15h (Pooh2)
 
15h-15h30 (Pooh1)
15h-15h30 (Pooh1)
15h30-16h (Kitty)
15h30-16h (Kitty)
16h-16h30 (Donal)
16h-16h30 (Donal)
VÕ THUẬT
15h30-16h (kitty, pooh)
 
15h30-16h (kitty, pooh)
 
 
CHỮ VIẾT
Pooh
 
Pooh
 
Pooh